ADAPTIVE STOCHASTIC

ADAPTIVE STOCHASTIC

Type : Indicator, Name : Adaptive Stochastic Oscillator

vars: v1(0), v2(0), v3(0), v4(0) ;

vars: lenmax(28), lenmin(7), currlen(0) ;
vars: hh(0), ll(0), stoch(0), stochma(0) ;

v1 = stddev(c,20) ;

v2 = highest(v1, 20) ;
v3 = lowest(v1, 20) ;

if (v2-v3) > 0 then v4 = ((v1 — v3)/(v2-v3)) Else v4 = 0 ;

currlen = IntPortion(lenmin + (lenmax-lenmin)*(1-v4)) ;

hh = highest(h, currlen) ;

ll = lowest(l, currlen) ;
if (hh-ll) > 0 then stoch = ((close — ll)/(hh — ll)) * 100 ;
if currentbar = 1 then stochma = 0 else
stochma = 0.5*stoch + 0.5*stochma[1] ;

{— Plot data —}

plot1(stoch, «adapt_stoch») ;
plot2(stochma, «stochma») ;
plot3(80, «hi_ref») ;
plot4(20, «lo_ref») ;

Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии